Senyalització a la ciutat per informar el ciutadà

Ajuntaments, Governs, Institucions i Corporacions culturals sol·liciten els nostres serveis per desenvolupar projectes de senyalització específics per a les zones urbanes.

L’espai públic permet crear circuits que facilitin l’accés a museus, llocs històrics, circuits culturals, esportius, etc. i qualsevol altra necessitat que requereixi una localització de zones o edificis concrets. Tot això redunda en la millora de la imatge de marca de les institucions compromeses al projecte, i ajuda i facilita la comprensió a l’usuari en espais que desconeix. En definitiva, s’afavoreix la imatge de la ciutat i, sobretot, millora el servei al ciutadà.

Una bona senyalització urbana és una tasca complexa. Complirà l’objectiu d’aquestes necessitats associant-hi la identitat de la ciutat i desenvolupant un programa de senyalització específic que reculli totes les exigències dels usuaris. És important analitzar el flux i les circulacions existents per reconduir, si cal, els visitants evitant aglomeracions innecessàries i resolent en paral·lel un problema de seguretat.

Senyalització Urbana

L’atomització actual de les grans ciutats, amb una gran quantitat d’elements disposats a la via pública (mobiliari urbà, fanals, papereres, quioscs, semàfors, etc.), requereix un treball de camp realitzat pels nostres especialistes in situ. Els nous elements de senyalització s’integraran a la família de mobiliari urbà existent i s’hauran d’analitzar ergonòmicament per no afegir caos i pol·lucionar visualment l’entorn.

La senyalització dinàmica en alguns projectes concrets solucionarà els canvis i imprevistos d’última hora, creant nous circuits i necessitats, facilitant informació d’horaris i preus canviants, modificant immediatament missatges i informacions rellevants i podrà desenvolupar un programari específic ia mida de cada cas.

I un darrer punt a tenir en compte en la senyalització urbana és la resistència a la intempèrie i, sobretot, al vandalisme. Malauradament aquest darrer punt és un dels factors que més influeixen en el correcte manteniment dels rètols en un entorn urbà. Cal utilitzar sempre materials i acabats de gran resistència i fàcil neteja.

SOL·LICITAR PRESSUPOST