Senyalització d’emergència, experiència al servei de la seguretat


Si la senyalització exterior i interior d’un edifici ha de donar confiança a l’usuari del mateix, en el cas de l’emergència i l’evacuació, la seguretat és un condicionant fonamental i imprescindible.

Per l’experiència acumulada, realitzem els projectes amb un estudi detallat i minuciós de necessitats, executant-los amb el coneixement de l’entorn i la legislació vigent.

Qualsevol defecte de fabricació o una mala ubicació dels senyals es poden convertir en un problema futur.

La senyalització en les situacions d’emergència va dirigida a alertar tant els usuaris habituals de l’edifici com els visitants, l’aparició d’una situació de perill i la necessitat consegüent i urgent d’actuar d’una manera determinada o d’evacuar la zona d’emergència. perill.

Aquesta senyalització inclou tant la senyalització de la localització dels mitjans de protecció contra incendis com la senyalització d’evacuació, salvament i socors en els diferents tipus i modalitats: rètols direccionals que ens indiquen cap a on són les diferents sortides d’emergència i evacuació de l’edifici ; rètols posicionals per col·locar a les sortides d’emergència; plànols d’evacuació, en què es mostren tant els recorreguts cap a les sortides d’emergència, com la ubicació dels diferents equips contra incendis (mànegues, polsadors, extintors, etc.); senyals que ens indiquen la ubicació dels equips contra incendis, així com un altre tipus de missatges indicadors de la no-utilització en cas d’incendi d’una determinada sortida o els ascensors.

La senyalització d‟emergència i evacuació és un repte que des de fa temps teníem pendent de resoldre. En la senyalització d’emergència s’ha de ser infal·lible, en som conscients.

Per això no deixem espai per als errors. Tots els edificis s’han de senyalitzar per normativa i per sentit comú però, lamentablement, les alternatives estàndard que proporciona el mercat deixen molt a desitjar, tant pels bàsics materials utilitzats, com pels seus impersonals grafismes. Al final, senyalitzar un espai segons normativa es converteix, massa vegades, en un atemptat a l’estètica i el bon gust.

Amb aquesta premissa hem desenvolupat i fabricat una tipologia de rètols d’emergència i evacuació de categoria A (productes fotoluminiscents amb alta luminància, emprats preferentment per a senyals i abalisaments de llocs de concentració pública o amb il·luminació exclusivament artificial) que, complint les normatives vigents (Normes (UNE 23033-1:1981 i UNE 23034:1988), tenen un disseny molt millor resolt, a un preu competitiu.

Sabem que no era difícil millorar-les, però estem contents amb el resultat final. El material, els acabats, els colors més afinats i la col·laboració del tipògraf Andreu Balius, que ha dissenyat la tipografia DSIGNES i els seus pictogrames… tot això ens permet, en definitiva, poder presentar aquest producte de Signes.

SOL·LICITAR PRESSUPOST